Frequently Asked Questions

 • TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI KİMDİR?

  Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvelik danışmanı eğitimini alarak bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya mütekabiliyet ilkesi esas alınarak adr üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip kişiyi ifade eder.

 • TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

  Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (adr-rid-imdg kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek

  Tehlikeli maddelerin adr-rid-imdg kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak

  İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu idarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden idareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı tmgdk ye v danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak

  Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin adr-rid-imdg koddaki zorunluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek

  Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarla yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak

  Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek ,çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak

  Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dahil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde idareye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yaptığı tmgdk ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak

  Danışmanlık hizmeti verilen işletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık hizmeti verilen işletmeye, bünyesinde görev yaptığı tmgdk ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

  Taşıma aracına yüklenen yükün adr-rid-imdg kod hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.

 • TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞU KİMDİR?

  Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere idare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu ifade eder.

 • TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ NEDİR?

  Yönetmelik kapsamında yer alan tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi ve işletmelerin kayıt altına alınması amacıyla bölge müdürlüklerince düzenlenen ek-2deki belgeyi ifade eder.

 • TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ HANGİ DURUMDA ALINMALI?

  Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri; taşımacı, dolduran, paktleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner\portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden bir veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler tmfb almak zorundadır.

  Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren ticaret sicil gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkez adreslerinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, ,irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye benzeri işletmeler adreslerinin buunduğu bölge müdürlüklerinden her bir yer için ayrı ayrı tmfb almak zorundadır.

 • YILLIK FAALİYET RAPORU NEDİR?

  İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında idareye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir

  • Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini
  • Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını
  • Adr-rid bölüm 1.8.3.6ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları
  • Aşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını
  • Adr’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı
  • Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.
 • TEHLİKELİ ATIK NEDİR?

  Kansserojen, toksit, patlayıcı, tahriş edici, korozif vb. Özelliklerinden dolayı insan sağlığı ve çevre bakımından risk teşkil eden atıklara tehlikeli atık denir.

 • KAZA RAPORU NEDİR?

  Anlaşmaya taraf ülkelerden birisinin topraklarında tehlikeli malların yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması sırasında ciddi bir kaza veya olay olursa, 1.8.5.4'de belirtilen modele uygun bir rapor, sırasıyla yükleyen, dolduran, taşımacı veya alıcı tarafından olaydan en geç bir ay sonra anlaşmaya taraf ülkenin ilgili yetkili makamına sunulacaktır.

 • YAZILI TALİMAT VE TAŞIMA EVRAKI NEDİR?

  Yazılı talimat: adr bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşıyıcı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza durumunda alınacak tedbirler ile taşınan maddelerle ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgeyi,

  Taşıma evrakı: adr bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde gönderen tarafından düzenlenmiş belgeyi,

 • U-ETDS NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?

  U-etds sistemi, 4925 sayılı karayolu taşıma kanunu (ktk) ve

  Karayolu taşıma yönetmeliği (kty) ile tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması

  Hakkında yönetmelik çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların

  Taşıdıkları eşya, tehlikeli yük, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak

  Takibi , değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.

  U-etds sistemi, ktk ve kty çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren,

  Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (a1, a2, b1, b2, d1 ve d2),

  Eşya taşımacılarını (k1, k3, c2 ve c3),

  Lojistik işletmecilerini (l1 ve l2),

  Kargo işletmecilerini (m1 ve m2),

  Nakliyat ambarlarını (n1 ve n2),

  Dağıtım işletmecilerini (p1 ve p2),

  Terminal işletmecilerini (t1 ve t2),

  Tehlikeli madde taşımacılığı yapan k2 ve c1 yetki belgesi sahibi firmaları kapsar.

 • ALICI, BOŞALTAN, GÖNDEREN, YÜKLEYEN, TAŞIMACI, PAKETLEYEN, DOLDURAN, TANK KONTEYNER PORTATİF TANK YÜKLEYİCİSİ NEDİR?

  Alıcı: taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen tehlikeli maddenin teslim edileceği işletmeyi veya taşıma işlemi, taşıma sözleşmesi olmadan gerçekleştiriliyorsa, varış noktasında tehlikeli malların idaresini üstüne alacak işletmeyi

  Taşımacı: karayolu taşıma yönetmeliğine göre c1, c2, c3, k1, k2, k3, l1, l2, m1, m2, n1, n2, p1, p2, r1, r2 ve tio yetki belgesi sahiplerini,

  Boşaltan: tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, portatif tankı bir araçtan indiren; paketli tehlikeli maddeleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; bir tüplü gaz tankerinden, çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,

  Dolduran: tehlikeli maddeleri; tankerlere, tanklara, portatif tanklara ya da tank-konteynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok elemanlı gaz konteynerine veya konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,

  Gönderen: kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “gönderen” olarak belirtilen kişiyi,

  Paketleyen: tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren işletmeleri,

  Yükleyen: paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yükleyen işletmeleri,

  Tank-konteyner/portatif tank işletmecisi: tank-konteyner veya portatif tankları, adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,

 • ADR – RID – IMDG – IATA NEDİR?

  Adr: tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin avrupa anlaşmasını,

  Rıd; uluslararası demiryolu taşımalarına ilişkin sözleşme (cotıf)

  Ek c – tehlikeli malların demiryolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin düzenlemeler

  Iata; uluslararası hava taşımacılığı birliği

  Imdg; denizyolu ile taşınan tehlikeli mallara (ımdg) ilişkin uluslararası kod

 • TEHLİKE İKAZ LEVHASI, TEHLİKE İKAZ ETİKETİ VE TEHLİKELİ MADDE NEDİR?

  Tehlike ikaz levhası: tehlikeli yük taşımacılığında kullanılan taşıt, konteyner, çegk, memu, tank-konteyner ve portatif tanklardaki yüklerin, sınıf, tehlike derecesi ve muhteviyatı gibi özelliklerini ifade eden harf, rakam ve şekillerin yer aldığı levhaları,

  Tehlike ikaz etiketi: tehlikeli yük taşımacılığında kullanılan ambalajlardaki yüklerin, sınıf, tehlike derecesi ve muhteviyatı gibi özelliklerini ifade eden harf, rakam ve şekillerin yer aldığı etiketi,

  Tehlikeli madde (tehlikeli yük): adr bölüm 3.2’deki tehlikeli malların listelendiği tablo a’da yer alan maddeleri,

 • SRC-5 VE TURUNCU PLAKA NEDİR?

  Tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitim sertifikası (src5): adr bölüm 8.2 kapsamında bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

  Turuncu renkli plaka: adr bölüm 5.3.2.2’de tanımlanan özellikteki plakaları ifade eder.